Volby členů Školské rady ZŠ Vojtěcha Jasného na období 2024 – 2027 se blíží

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

zanedlouho skončí tříleté volební období členů stávající Školské rady ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace.

Proto na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace řádné volby do Školské rady Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace, č.p. 229, 756 43 Kelč.

Město Kelč zřídilo školskou radu jako šestičlennou v zastoupení dva zástupci pedagogických pracovníků, dva zástupci zřizovatele a dva zástupci zákonných zástupců.

Žádáme vás proto o návrhy kandidátů z vašich řad – zákonných zástupců. Návrh kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič, tzn. zákonný zástupce nezletilých žáků, přičemž zákonný zástupce může navrhnout i sám sebe. Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště kandidáta. Souhlas s kandidaturou potvrdí navrhovaný kandidát podpisem na kandidátním lístku.

Tyto kandidátní lístky si můžete osobně vyzvednout v den konání třídních schůzek 25. dubna 2024 nebo můžete využít odkaz, který bude uveden na stránkách školy.

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají možnost podat návrh na kandidáta z řad zákonných zástupců do pátku 10. května 2024 do 15:00 hodin, a to zasláním kandidátního lístku třídnímu učiteli žáka přes systém EDOOKIT, odevzdáním lístku třídnímu učiteli žákem nebo vhozením lístku do urny umístěné v přístavbě školy u kanceláře účetní.

Pokud bude návrh na kandidáta školské rady zaslán e-mailem, musí obsahovat naskenovaný podpis kandidáta.

Nesprávně vyplněné, neúplné a nepodepsané kandidátní lístky budou považovány za neplatné.

Kandidátní listina bude zveřejněna na nástěnce při vstupu do přístavby a na webových stránkách školy v úterý 14.5.2024.

Volby do Školské rady proběhnou 21. a 22. května 2024 distančním způsobem.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Kandidátní lístek zde.