Informace ke stravování

Informace ke stravování ve školní jídelně při ZŠ Kelč


Způsob přihlášení ke stravování:
Zákonný zástupce přihlašuje žáka ke stravování u vedoucí školní jídelny (ŠJ), které předá vyplněnou přihlášku. Tím je žák (strávník) trvale přihlášen ke stravování. V případě ukončení docházky v ZŠ Kelč je nutné, aby rodiče dítě u vedoucí ŠJ odhlásili. Přihlášený strávník (zákonný zástupce) obdrží identifikační čip. Záloha činí 100,- Kč, čip slouží po celou dobu docházky do ZŠ Kelč. Dále obdrží přihlašovací údaje k internetovému jídelnímu systému iCanteen. Po ukončení docházky do ZŠ Kelč vrátí žák identifikační čip čistý, nepoškozený a funkční a bude mu vrácena záloha.

Platby za obědy:
Na začátku školního roku zaplatí k 15.9. zákonný zástupce zálohu na stravné. Její výše se vypočítá tak, že počet pracovních dní v měsíci červnu následujícího kalendářního roku se násobí cenou za jeden oběd. Vždy na konci každého měsíce se provede vyúčtování za skutečně odebrané obědy.

Úhrada platby za stravné je možná několika způsoby: 

 • Formou souhlasu s inkasem u České spořitelny, a. s. Číslo účtu je 7034-1770088349/0800. Platba bude srážena vždy k 15. dni v měsíci.
 • Formou souhlasu s inkasem z účtu jiného peněžního ústavu na číslo účtu : 7034-1770088349/0800. Platba musí být připsána k 15. dni v měsíci.
 • Platba složenkou ( k vyzvednutí u ved. ŠJ). Platba musí být připsána k 15. dni v měsíci. Cena stravného: V den přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti žáka hradí rodiče pouze cenu surovin podle normativu stanoveného podle věku, kterého dítě dosáhne v období právě probíhajícího školního roku (1. září až 31. srpen):
  • Strávníci 7-10 let              28,00 Kč
  • Strávníci 11-14 let            30,00 Kč
  • Strávníci 15 a více let        32,00 Kč 
 • Při nemoci nebo neplánované absenci žáka ve škole je možné odebrat oběd pouze první den nepřítomnosti.
 • Na základě vyhlášky č.107/2005 sb. paragraf 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravovaní od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou sazbu jako normální oběd (jen finanční normativ = cena surovin). Pokud rodiče žáka neodhlásí, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti ve škole doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + provozní režie). Tím ale nevzniká nárok na odběr stravy!

Volba, přihlášky, odhlášky obědů:

 • Výběr ze dvou jídel, odhlášky a přihlášky obědů jsou možné přes terminál umístěný u školní jídelny pomocí identifikačního čipu. Návod na používání je umístěn vedle terminálu. V elektronické podobě jej můžete stáhnout na tomto odkaze.
 • Stejné operace lze provádět přes internetové stránky na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0168nebo přes tlačítko JÍDELNÍČEK na úvodní webové stránce školy. Nápovědu k používání systému iCanteen najdete po přihlášení v pravém horním rohu obrazovky. Pokud provedete volbu na terminálu i přes internet, má přednost ta objednávka nebo změna, která byla učiněna jako poslední před uzávěrkou objednávek.
 • Výběr z jídel můžete provést nejpozději 3 pracovní dny předem do 13:00. Pak bude možnost výběru uzavřena. Pokud nebude učiněna volba jídel do tohoto termínu, bude přihlášenému strávníkovi vydáno jídlo č. 1. podle aktuálního jídelníčku.
 • Odhlášení jídla můžete provést nejpozději do 13:00 předchozího pracovního dne.
 • Odebrání stravy – oběd bude strávníkovi vydán po přiložení čipu ke čtečce na výdejním pultu ve školní jídelně. Při zapomenutí čipu požádá strávník předem vedoucí ŠJ o vydání náhradní stravenky. Tu pak předloží u výdejního pultu. V případě ztráty identifikačního čipu je nutné požádat o čip nový – zálohově 100,- Kč.

Vaše dotazy odpoví a další informace Vám podá vedoucí školní jídelny p. Petra Černotová na telefonním čísle 571 641 209.

Přihláška ke školnímu stravování zde.