Školní poradenské pracoviště

Základní informace

Na základě vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení pracuje na škole školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a asistenti pedagoga a školní asistenti.

Členové ŠPP:

Mgr. Zdeňka Hradilová – koordinátorka a ředitelka školy

Mgr. Pavel Čučka – výchovný a karierový poradce

Mgr. Marcela Vozáková – školní metodik prevence

Mgr. Alena Holešovská – asistentka pedagoga

Kamila Bortlová – asistentka pedagoga

Bc. Lucie Novosádová – asistentka pedagoga

Veronika Kojecká, DiS – asistentka pedagoga

ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství
 • podporu vzdělávání nadaných žáků
 • péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů
 • metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními