Školní parlament

Co je školní parlament?

 • Školní parlament je skupina volených žáků jedné školy
 • Je složen ze 2 zástupců 4. – 9. tříd
 • Zástupce do škol. parlamentu si volí každá třída sama
 • Parlament se schází pravidelně 1x měsíčně, popř. častěji.
 • Zástupci tříd sbírají od spolužáků, ale i od učitelů, informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit.
 • Na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
 • Ze schůzky je pořízen zápis, který je uveřejněn např. na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba školy, vymalování chodby, pořízení různého vybavení, …)
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy)

Školní parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Slib člena školního parlamentu:

„ Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků, které zastupuji, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Činnost žákovského parlamentu byla pro školní rok 2023/2024
z organizačně-provozních důvodů pozastavena.

PŘEDSEDA

MÍSTOPŘEDSEDA

ZÁSTUPCI PEDAGOGICKÉHO SBORU

Zápisy z jednání:

č.1_21-22

č.2_21-22

č.1_22-23

č. 2_22-23

č.3_22-23