Třístupňový model péče

Třístupňový model péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 1. stupeň – individualizovaná pomoc učitele v rámci běžných vyučovacích hodin. Koordinátorem je třídní učitel, není nezbytné vyžadovat souhlas rodičů, jde o pedagogický postup, který je plně v kompetenci školy, nastavuje se plán pedagogické podpory. Jedná se o děti, které selhávají ve výuce z důvodu ne příliš závažných (percepční nezralosti, pomalejší tempo, úzkostnost, sociální obtíže, nepozornost). V rámci 1. stupně jde o kompenzaci mírných obtíží, formou drobných úprav v režimu výuky, domácí přípravy, ve struktuře vyučovacích hodin. Na úpravách se podílejí především pedagogové. Monitorování pokroků dítěte probíhá obvykle po dobu 3 měsíců.
 2. stupeň – plán pedagogické podpory, pokud nedošlo k úpravě obtíží, je problematika konzultována s pracovníkem školního poradenského zařízení (školní psycholog, školní speciální pedagog), měl by být vytvořen strukturovaný plán pedagogické podpory (vyhodnocen cca. po 3-6 měsících). Problémy žáka jsou již většího rozsahu, nelze je kompenzovat pouze podpůrnými opatřeními z 1. stupně. Obtíže vyžadují dílčí úpravy v organizaci a metodách výuky, stanovení postupu a forem nápravy. Koordinátorem je tř. učitel.
 3. stupeň – přetrvávají-li obtíže žáka, je zapotřebí specializované intervence PPP (Pedagogicko- psychologické poradny) ev. SPC (Speciálně- pedagogického centra) k potvrzení či vyvrácení diagnóz. Teprve ve třetím stupni předpokládáme využití specializované diagnostiky a intervence na odborném pracovišti či v koordinaci s ním. V rámci tohoto stupně bude škola vytvářet individuální vzdělávací program (IVP).

 

Pokyny pro práci se žáky s SPU

 

Třídní učitel

 • zprávy z vyšetření žáka v poradenském zařízení adresované škole předá sekretariát školy výchovnému poradci a třídnímu učiteli
 • zprávy z vyšetření doručené zákonným zástupcem třídnímu učiteli předá třídní učitel výchovnému poradci
 • v obou případech seznámí třídní učitel ostatní vyučující se závěry vyšetření (vše v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů)
 • třídní učitel se v osobním pohovoru se zákonným zástupcem, žákem a příslušnými vyučujícími domluví na další spolupráci a na další organizaci práce
 • vést zápisy z jednání se zákonnými zástupci a archivovat je v katalogovém listu

Vyučující

 • se žákem pracovat na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb
 • se žákem pracovat na základě doporučení a pokynů zprávy z vyšetření příslušného poradenského zařízení
 • úzce spolupracovat s výchovným poradcem a s odborníky v poradenských zařízeních
 • nedovolit žákovi ani zákonnému zástupci zneužívat poruchu

 

Hlavní oblasti činnosti vyučujících (v součinnosti s konkrétní zprávou poradenského zařízení)

 1. Čtení a) nečíst dlouhé texty, preferovat kratší úseky b) opakovaně se přesvědčovat, zda žák textu porozuměl – nejen ČJ c) omezit mimočítankovou četbu d) v žádném případě žáka neztrapňovat, vytvořit uvolněnou atmosféru
 2. Psaní a) tolerovat specifickou chybovost b) tolerovat neupravené písmo, avšak vyžadovat úpravu – vedení sešitů, zápisky.. c) omezit psaní diktátů na nutnou normu d) zbytečně nepřepisovat texty e) umožnit alternativní formy vedení sešitů – kopírování, domácí přepisování… f) preferovat doplňovací cvičení g) omezovat práci na čas – přidat čas h) domácí úkoly možno zadávat v kratším rozsahu i) umožnit pracovat s reedukačními pomůckami j) ověřovat porozumění textu k) v cizím jazyce vyžadovat jen nezbytně nutný písemný projev l) v opravě uvést správné řešení
 3. Ústní projev a) upřednostňovat před písemným projevem žáka b) k přípravě jazykového projevu dát žákovi dostatek času c) při zkoušení využívat v hojné míře pomůcek, poskytnout delší čas na přípravu odpovědí d) dle možností omezit referáty
 4. Počítání a) opakování základních numerických operací b) používání názorných pomůcek – kalkulačka, přehledy učiva… c) upřednostňovat zákl. matematické učivo d) hodnotit vypracované

 

Hodnocení a klasifikace

 • při klasifikaci vycházet z pokynů MŠMT o klasifikaci žáků s SPU, č.j. 13 711/2001-24
 • preferovat ústní hodnocení
 • přihlížet k míře SPU
 • hodnotit snahu a aktivitu žáka
 • hodnotit to, co žák umí
 • možno využít slovního hodnocení – na základě žádosti rodičů a doporučení poradenského zařízení

Zákonný zástupce

 • nutnost aktivní, účinné a vstřícné spolupráce se školou
 • seznámit se podrobně s výsledky vyšetření
 • domluvit si termíny pravidelných schůzek ve škole
 • omezit mimoškolní aktivity, které negativně ovlivňují školní práci
 • umožnit rozvoj mimoškolních aktivit, které kompenzují školní neúspěch
 • seznámit se s pomocí ze strany školy
 • každý den přísně kontrolovat domácí přípravu svého dítěte
 • dodržovat denní režim
 • aktivně spolupracovat s odborníky – dodržovat termíny kontrolních vyšetření, ANP…
 • spolupracovat s třídním učitelem, vyučujícími a výchovným poradcem
 • využívat konzultačních hodin popř. doučování
 • aktivně pomáhat svému dítěti při odstraňování výukových obtíží