Plán činnosti výchovného poradce

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE

ZÁŘÍ

 • stanovení konzultačních hodin
 • vypracování a sestavení plánu výchovného poradce
 • ve spolupráci se zástupkyní ředitelky školy vypracování seznamu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • aktualizace webových stránek VP na stránkách školy
 • zahájení speciální pedagogické péče u žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinace při zpracování individuálních plánů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

ŘÍJEN

 • zavedení nástěnky s informacemi pro vycházející žáky
 • zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře
 • sestavení a vytvoření letáku s Dny otevřených dveří na středních školách a odborných učilištích v okrese Vsetín
 • vydání, vyplnění a kontrola přihlášek na umělecké školy a konzervatoře (pokud bude zájem)
 • provedení předběžného průzkumu profesionální orientace vycházejících žáků (9. tříd, žáků splňujících povinnou školní docházku a žáků 5. nebo 7. tříd mající zájem o studium na víceletém gymnáziu)
 • předání propagačních brožur Kam na školu ve Zlínském kraji
 • aktiv výchovných poradců ZŠ okresu Vsetín – KPPP Valašské Meziříčí
 • rozdání propagačních brožur „Kam na školu ve Zlínském kraji, Atlasy školství“
 • SPOLUPRÁCE S RODIČI VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ – profesní orientace žáků:
 1. zpracování přehledů vycházejících žáků
 2. úvodní informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků (listopad) se zástupci SŠ, předání informací o možnostech studia na SŠ a SOU, předání informací o způsobu podávání přihlášek ke studiu na SŠ
 • nástěnka výchovného poradce
 • spolupráce s rodiči, třídními učiteli
 • vyplnění přihlášek žáků hlásících se na umělecké školy
 • poskytování individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
 • informovat o studijních možnostech (nástěnka u kabinetu výchovného poradce – brožury, internetové adresy)
 • základní informace mohou rodiče získat na úvodních informativních schůzkách

LISTOPAD

 • třídní schůzky – informovat rodiče žáků 5. a 7. tříd o možnosti studia na víceletém gymnáziu, zjištění zájmu a oznámení Dnů otevřených dveří na víceletých gymnáziích
 • rozdání zápisových lístků žákům podávajícím přihlášku k uměleckému oboru
 • vyplnění přihlášek na umělecké školy a konzervatoře

LEDEN

 • třídní schůzky (předání informací o přihláškách rodičům žáků, poučení o jejich vyplnění)
 • talentové zkoušky na umělecké školy a konzervatoře

ÚNOR

 • rozdání přihlášek
 • upozornit žáky (rodiče – odeslání přihlášek ke studiu na SŠ do 1.3.

BŘEZEN

 • vydání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků
 • návrhy na kontrolní vyšetření žáků v KPPP
 • sledování profesního zájmu žáků 8.tříd
 • zajištění besedy s pracovníkem Úřadu práce Vsetín – Informační poradenské středisko s žáky 8.tříd (jestli bude nabídnuta)

DUBEN

 • kontrola pozvánek k přijímacím zkouškám
 • první kolo jednotného přijímacího řízení CERMAT
 • vyhodnocení umístění přijatých žáků
 • kontrola pozvánek k přijímacím zkouškám dalších kol přijímacího řízení
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníků ZŠ

KVĚTEN

 • další kola přijímacího řízení
 • konečné zpracování umístění žáků na střední školy a učiliště

ČERVEN

 • zpracování závěrečné zprávy o celoroční práci výchovného poradce

Průběžné úkoly během celého školního roku:

 • evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při řešení spolupracovat s třídními učiteli, spolupracovat s PPP, hlídat termíny pro vyšetření žáků
 • zajistit podklady pro vyšetření v PPP
 • evidovat zprávy z psychologických a speciálně pedagogických vyšetření v PPP
 • závěry vyšetření z PPP předat vyučujícím
 • pomáhat rodičům při zařazování dětí na SŠ a SOU
 • během školního roku umožnit získávat informace o SŠ a SOU – nástěnka, internetové stránky výchovné poradkyně
 • umožnit žákům se včas informovat o možnostech návštěv škol v rámci „Dnů otevřených dveří“
  – v doprovodu rodičů – nástěnka a internetové stránky výchovného poradce
 • řešení výukových a výchovných problémů
 • účastnit se dle možností jednání s problémovými žáky a jejich rodiči
 • konzultace výchovného poradce v daných konzultačních hodinách anebo kdykoli po domluvě předem
 • aktualizovat webové stránky PORADENSTVÍ na stránkách školy