Škola v prevenci šikanování

ŠKOLA V PREVENCI ŠIKANOVÁNÍ

Základem prevence šikanování a násilí na škole je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Škola při efektivní realizaci prevence šikanování usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem:

 • podporuje solidaritu a toleranci;
 • podporuje vědomí sounáležitosti;
 • uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt;
 • rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.
 1. 1 Školní řád

Škola má ve školním řádu zakomponován kategorický zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, která se váží k tomuto závažnému porušení školního řádu, a zpracovaná pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). Součástí tohoto textu je i stanovení kázeňských opatření při nedodržování těchto pravidel.

 1. 2 Pedagogičtí pracovníci
 • Budou sledovat situaci ve třídách, především změnu v chování jednotlivých žáků.
  Spolupracovat s kolegy ve škole, ptát se na chování žáků v jiných hodinách, o přestávkách.
 • Zajímat se o problematiku šikanování – další vzdělávání, studium odborné literatury.
 • Citlivě pracovat s žáky své třídy v třídních hodinách.
 • Při řešení problémů spolupracují s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence.
 • Třídní učitel žákům zdůrazní, na koho se mají obrátit, pokud jsou obětí šikany, nebo byli svědky šikany:

– třídní učitel;

– školní metodik prevence Mgr. Marcela Vozáková,

– výchovný poradce Mgr. Pavel Čučka;

– ředitelka školy Mgr. Zdeňka Hradilová;

– zástupkyně ředitele školy PhDr. Pavla Čučková;

– rodiče;

– někomu, komu důvěřuje;

– online schránka důvěry Nenech to být;

– Linka bezpečí tel. 116 111

 1. 3 Programy primární prevence

Z programů primární prevence jsou vybírány takové, které se snaží upevňovat v žácích přátelství, tolerantnost vůči ostatním, sounáležitost. Více viz Preventivní program školy 2019/2020.

 1. 4 Spolupráce s rodiči
 • Rodiče jsou se školním programem proti šikanování seznámeni na třídních schůzkách a prostřednictvím internetových stránek školy, či nástěnky metodika prevence.
 • Konzultační hodiny školního metodika prevence, výchovného poradce, ředitele školy
 • Třídní schůzky
 • Informační letáky, dopisy
 • Nástěnky