NEPŘEHLÉDNĚTE!!!! Vyhlášení voleb do Školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

zanedlouho skončí tříleté volební období členů stávající Školské rady ZŠ Kelč.

Proto na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka Základní školy Kelč, okres Vsetín řádné volby do Školské rady Základní školy Kelč, okres Vsetín, č.p. 229, 756 43 Kelč.

Město Kelč zřídilo školskou radu jako šestičlennou v zastoupení dva zástupci pedagogických pracovníků, dva zástupci zřizovatele a dva zástupci zákonných zástupců.

Žádáme vás proto o návrhy kandidátů z vašich řad – zákonných zástupců. Návrh kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič, tzn. zákonný zástupce nezletilých žáků, přičemž zákonný zástupce může navrhnout i sám sebe. Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště kandidáta. Souhlas s kandidaturou potvrdí navrhovaný kandidát podpisem na kandidátním lístku.

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají možnost podat návrh na kandidáta z řad zákonných zástupců do 23. 10. 2020 do 15:00 hodin, a to zasláním kandidátního lístku třídnímu učiteli žáka přes systém EDOOKIT, odevzdáním lístku třídnímu učiteli žákem nebo vhozením lístku do urny umístěné ve vestibulu školy.

Použijte prosím kandidátní lístek  zde.

Stejné kandidátní lístky budou od středy 7.10.2020 k dispozici ve složce s názvem Volby do školské rady 2020 a tato složka bude spolu s urnou umístěna ve vestibulu školy.

Pokud bude návrh na kandidáta školské rady zaslán e-mailem, musí obsahovat naskenovaný podpis kandidáta.

Nesprávně vyplněné, neúplné a nepodepsané kandidátní lístky budou považovány za neplatné.

Kandidátní listina bude zveřejněna na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy ve středu 4.11.2020.

Hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci prostřednictvím svých dětí do pátku 6.11.2020.

Dle volebního řádu jeden žák = jeden hlasovací lístek.

Volby do Školské rady proběhnou ve středu 18.11.2020 v době od 7:00 do 16:00 hodin, a to ve vestibulu školy, kde bude umístěna hlasovací urna.

V Kelči, dne 7. října 2020                                           Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy