Informace k přihlášení žáků do školní družiny a k provozu školní družiny ve školním roce 2024/2025

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o možnostech navštěvování školní družiny ve školním roce 2024/2025 (od 2. září 2024 – 30. června 2025).

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje pravidelnou denní docházkou a je přednostně určeno žákům 1. stupně.

Tzv. ranní družina probíhá od 6:15 do 8:00 hodin. Poplatek činí 80,- Kč/měsíčně.

Tzv. odpolední družina probíhá od 11:35 do 16:00 hodin. Cena odpolední školní družiny je stanovena na 150,- Kč/měsíčně.

Pro žáka, který bude navštěvovat tzv. ranní i odpolední družinu, je stanoven poplatek ve výši 200,- Kč/ měsíčně.

Po dohodě s vychovatelkou je možné si domluvit tzv. krátkodobé umístění ve školní družině. Krátkodobé umístění ve školní družině se využívá pro žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce do školní družiny, ale pouze čekají na kroužky školního klubu. Podmínkou je, že nebude překročen maximální počet žáků na jedno oddělení. Cena je stanovena na 80,- Kč/měsíčně.

Všechny platby mají splatnost vždy do 20. dne v daném měsíci a lze ji provést pouze bezhotovostně na níže uvedený účet školy.

Číslo účtu pro platbu ŠD: 1770088349/0800

Variabilní symbol: bude přidělen každému řádně přihlášenému žákovi/účastníkovi ŠD (na základě přihlášky). Do poznámky se uvede jméno žáka.

Poplatek za pobyt žáka ve školní družině lze uhradit i pololetně (období září – leden a únor – červen).

Do školní družiny je možné dítě přihlásit na základě přihlášky, která je k vyzvednutí ve školní družině nebo si ji můžete vytisknout na stránkách školy www.zskelc.cz.  V případě zájmu prosíme o odevzdání ve školní družině, vhození vyplněné přihlášky do schránky ZŠ (u zadního vchodu školy) nebo zaslání naskenované kopie na email školní družiny: druzina@zskelc.cz, popř. odevzdání ve školní družině, a to do pátku 21. června 2024.

Pokud bude kapacita školní družiny naplněna, nebude k později odevzdaným přihláškám přihlédnuto.

Další informace:

Uvolňování ze školní družiny

Informace o uvolňování (pouštění domů, do kroužků apod.) účastníka školní družiny uvádí zákonný zástupce v přihlášce. Jedná se většinou o neměnné údaje. Všechny změny v režimu, popř. jiné, zapisuje vždy do deníčku účastníka školní družiny. Tento deníček obdrží každý řádně přihlášený žák.

Důrazně prosíme o dodržování této písemné formy komunikace, která je pro nás nejprůkaznější! Informace o změně musí obsahovat datum, srozumitelné sdělení a podpis zákonného zástupce.

Žádosti sdělené po telefonu nebude vyhověno!

Podáním přihlášky zákonní zástupci zavazují respektovat Vnitřní řád školní družiny.

Těšíme se na vás v novém školním roce. Vychovatelky ŠD a ŠK

Přihláška pro nový školní rok je zde.