Informace k přihlášení do Školní družiny ZŠ Kelč pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o možnostech navštěvování školní družiny v novém školním roce 2022/2023  (od 1. září 2022 – 30. června 2023).

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje pravidelnou denní docházkou a je přednostně určeno žákům 1. stupně.

Tzv. ranní školní družina probíhá od 6:15 do 8:00 hodin. Poplatek za  ranní školní družinu je stanovena na 80,- Kč/měsíčně a je splatný vždy do 20. dne v daném měsíci.  Platbu lze provést pouze bezhotovostně na níže uvedený účet školy.

Tzv. odpolední školní družina probíhá od 11:35 do 16:00 hodin. Cena odpolední školní družiny je stanovena na 150,- Kč/měsíčně, poplatek je splatný vždy do 20. dne v daném měsíci a platbu lze provést pouze bezhotovostně na níže uvedený účet školy.

Pro žáka, který bude navštěvovat tzv. ranní i odpolední školní družinu, je stanoven poplatek ve výši 200,- Kč/měsíčně, splatnost vždy do 20. dne v daném měsíci a platbu lze provést pouze bezhotovostně na níže uvedený účet školy.

Krátkodobé umístění ve školní družině je možné po dohodě s vychovatelkou školní družiny a to v případě, nebude-li překročen maximální počet žáků na jedno oddělení. Podmínky je nutné vždy dohodnout s časovým předstihem. Krátkodobé umístění ve školní družině se využívá pro žáky, kteří nejsou přihlášení k pravidelné denní docházce do školní družiny, ale pouze čekají na kroužky školního klubu. Cena  je stanovena na 80,- Kč/měsíčně, splatná vždy do 20. dne v daném měsíci a lze ji provést pouze bezhotovostně na níže uvedený účet školy.

Do školní družiny je možné dítě přihlásit na základě přihlášky, která je také k vyzvednutí ve vestibulu školy.  V případě zájmu prosíme o vhození vyplněné přihlášky do schránky ZŠ ve vestibulu školy nebo zasláni naskenované kopie na email školní družiny: druzina@zskelc.cz.

Uvolňování ze školní družiny

Informace o uvolňování (pouštění domů, do kroužků apod.) účastníka školní družiny uvádí zákonný zástupce v přihlášce. Jedná se většinou o neměnné údaje. Všechny změny v režimu, popř. jiné zapisuje vždy do deníčku účastníka školní družiny. Tento deníček obdrží každý řádně přihlášený žák. Důrazně prosíme o dodržování této písemné formy komunikace, která je pro nás nejprůkaznější!
Informace o změně musí obsahovat datum, srozumitelné sdělení  a podpis zákonného zástupce. Žádosti sdělené po telefonu nebude vyhověno!

Podáním přihlášky se rodiče/zákonní zástupci zavazují respektovat vnitřní řád školní družiny. 

Školní družinu bude možné navštěvovat po odevzdání řádně vyplněné přihlášky.
Ty přihlášky, které budou odevzdány v pozdějším časovém horizontu, mohou být z kapacitních důvodů odmítnuty.

Číslo účtu pro platbu ŠD: 1770088349/0800

Variabilní symbol: bude přidělen každému řádně (na základě přihlášky) přihlášenému žákovi/účastníkovi ŠD, do poznámky se uvede jméno žáka.

Poplatek za školní družinu je možné uhradit i pololetně (září – leden, únor – červen).

Patricie Volková, vedoucí vychovatelka