Informace k testování ve dnech 8. a 15. listopadu 2021

Vážení rodiče a žáci,

s ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace bylo i v našem okrese rozhodnuto o  preventivním screeningovém testování žáků.

Testovat se budeme v pondělí 8. a 15. listopadu 2021 vždy 1. vyučovací hodinu.

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září.

Pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nebude probíhat před začátkem vyučování ve školní družině. Do doby, než budou žáci otestováni ve třídě, však musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
– očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
– po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek pro „netestované“ nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech).

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy