Pravidla pro distanční výuku

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

distanční vzdělávání (DV) stále pokračuje a termín, kde se žáci vrátí do školy, zatím není stanoven. Připomínáme, že stále platí stejná pravidla pro tento způsob vzdělávání, jak jsme je uvedli na podzim loňského roku v tzv. Pravidlech chování ve virtuální třídě (13.11.2020).

Vzhledem k tomu, že se někteří žáci pokouší obcházet povinnost DV a různým způsobem ho „bojkotují“ , považuji za důležité připomenout následující:

 1. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Neúčast žáka na distanční výuce musí být řádně omluvena zákonnými zástupci dle pravidel školního řádu (nejpozději do 3 dnů od zahájení nemoci předává informaci třídnímu učiteli a ten následně o této skutečnosti informuje i pedagogy ve své třídě). Omlouvat se z vyučování tedy nemohou samotní žáci, ale mohou tak činit pouze jejich zákonní zástupci.

Veškeré problémy s účastí na distanční výuce je nutno neprodleně oznamovat třídnímu učiteli nebo dalším povolaným osobám ve škole.

 1. Hodnocení žáků během distanční výuky probíhá podle pravidel daných školním řádem a pravidly hodnocení s přihlédnutím k povaze distanční výuky.
 2. Žáci jsou dále hodnoceni za aktivitu, osobnostní pokrok během distanční výuky a reakce
  na zpětnou vazbu vyučujících.
 3. Nesplnění zadaného úkolu v termínu bez řádné omluvy či konzultace s vyučujícím je důvodem
  k případnému horšímu hodnocení v daném hodnotícím období.
 4. Doporučení pro žáky během distanční výuky
 • pracujte poctivě a pečlivě, účastněte se hodin od jejich začátku až do konce, neodbíhejte
  od počítačů, soustřeďte se na výuku, neboť distanční vzdělávání je v tomto případně řádnou formou vaší výuky, po jeho skončení se opět vracíte k prezenční výuce
 • pamatujte na to, že se učíte především pro sebe
 • sledujte pravidelně komunikační kanály vašich pedagogů i školní web, kde jsou uváděny veškeré aktuality, nebojte se komunikovat se svými pedagogy, můžete předat podnětnou zpětnou vazbu.

Situace je v letošním školním roce opravdu velice specifická a od každého z nás to vyžaduje opravdu přísnou disciplínu.

Děkujeme všem, rodičům, žákům, pedagogům, kteří k této situaci přistupují se ctižádostí vše zvládnout co nejlépe, a doufáme, že i ti, kteří leccos podceňují a tzv. kličkují mezi povinnostmi, zjistí, že to není správná cesta.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy