Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021 aktuálně

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikaceJednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci může ředitel školy stanovit, že u 4letých oborů vzdělání a nástavbového studia se jednotná zkouška nekoná. V tomto případě se koná školní přijímací zkouška. Ředitel může za podmínek uvedených v čl. IV opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3) rozhodnout o nekonání jak jednotné, tak i školní přijímací zkoušky.

Doporučujeme proto sledovat webové stránky příslušných středních škol.

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, tj. včetně konání jednotné přijímací zkoušky.

oborů vzdělání s talentovou zkouškou bylo prodlouženo období konání talentové zkoušky:

– obory skupiny „82“ (umělecké obory a konzervatoř) – 2. ledna – 31. ledna 2021

– gymnázium se sportovní přípravou – 2. ledna – 31. března 2021.

U všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbového studia ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021; u učebních oborů  nejdříve 22. dubna 2021.