Aktuální informace

Vážení rodiče, žáci,

bohužel se nám vrátila distanční výuka  (3. – 9. ročník)

Upozorňujeme rodiče, aby se v případě jakýchkoli technických problémů obrátili na třídní učitele
nebo vedení školy.  Rádi Vám pomůžeme.

Dále je třeba si uvědomit, že se blíží pololetí. Učitelé  potřebují u některých žáků doplnit klasifikaci. Dohlédněte prosím, aby se Vaše děti na distanční výuku plně soustředily.

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat podle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Při hodnocení budeme zohledňovat specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Do hodnocení se mimo jiné promítne účast na distanční výuce, aktivita při distanční výuce, tvořivost, adaptabilita, to, jak žák plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita), zda žák dokáže znalosti nabyté při prezenční výuce používat v nové situaci distančního vzdělávání apod.

Vzdělávání distančním způsobem klade na žáky vysoké nároky v oblasti vnitřní motivace, vytrvalosti, schopnosti organizovat si vlastní čas a přimět se k práci. Většině žáků se daří nároky splňovat. Zároveň pro zákonné zástupce to znamená věnovat školním povinnostem svých dětí zvýšenou pozornost. Za tuto spolupráci děkujeme. Máme stejný cíl – kvalitní vzdělávání žáků a dětí a zajištění jejich pokroku a osobního rozvoje.

Předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola ale musí 28. ledna 2021 sdělit obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Mgr. Zdeňka Hradilová