Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Následující informace se vztahují na základní organizační a provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníku ve škole, a to od 11. května 2020 výslovně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Docházka u žáků tohoto ročníku nebude povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Ředitelka Základní školy Kelč stanovila, že žáci budou do školy docházet ve dnech pondělí – středa – pátek  v době od 8.00 hodin do 11.30 hodin.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy, a to do středy 6. května 2020 do 12.00 hodin, nejpozději do čtvrtka 7. května 2020 do 10.00 hodin. Tuto informaci sdělte formou odpovědi na zprávu, kterou jste obdrželi přes systém EDOOKIT.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka, popř. žák vyplněný a podepsaný formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci infekčního virového onemocnění – ke stažení zde.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pohyb žáků v základní škole se bude řídit těmito principy:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
 • Žáci se shromáždí před školou (nevstupují do budovy) těsně před zahájením vyučování (8.00 hodin). Doporučujeme, aby se žáci před školou zbytečně nezdržovali a přišli opravdu těsně před zahájením vyučování. Mezi sebou žáci budou dodržovat bezpečné rozestupy 2 metry (nejméně 1,5 m) a budou mít nos a ústa chráněna rouškou. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky odvede do šatny, kde se žáci přezují a uloží svou obuv.
 • Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Školu bude navštěvovat pouze ten žák, který se přihlásí a dostaví k datu 11.5.2020. Nástup do školy po tomto datu není možný.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Ve třídě bude dodržována zásada jeden žák v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky .
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku, týká se to i doby určené pro konzumaci jídla a pití.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce, a to ve své třídě.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. O všem je prokazatelně informován zákonný zástupce žáka.

Jakýkoliv pohyb žáků na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak,  aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami žáků, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.