Informace pro rodiče žáků 1. – 5. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

následující sdělení se vztahuje k základním organizačním a provozním podmínkám základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve škole, a to od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole nebude povinná.

Vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den, přičemž budou rozděleny na dopolední a odpolední část.

Dopolední vzdělávací část bude probíhat od 8.00 hodin do 11.30 hodin.

Následovat bude obědová přestávka.

Odpolední zájmové činnosti pro nejmladší děti budou realizovány max. do 16.00 hodin.

Rodiče by měli zvážit, zda děti zvládnou dopolední i odpolední pobyt ve stejné místnosti s rozestupy 1,5 – 2m s dalšími hygienickými opatřeními bez možnosti volného pohybu po chodbách a hraní her ve skupinkách.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do pondělí 18. května 2020 do 10.00 hodin

Současně vyjádří zájem o školní stravování a stanoví čas odchodu žáka ze školy. Tyto informace sdělte formou odpovědi na zprávu, kterou jste obdrželi přes systém EDOOKIT.

Na základě přihlášení budou žáci rozděleni do skupin v maximálním počtu 15. Skupiny žáků budou stanoveny předem a  budou do konce školního roku neměnné. Mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Nebude se měnit ani pedagogický pracovník (učitel, vychovatel, asistent) přidělený ke skupině. Není tedy zárukou, že Vaše dítě bude zařazeno ke svému třídnímu učiteli.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka, popř. žák vyplněný a podepsaný formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci infekčního virového onemocnění – formulář k vyzvednutí v kanceláři školy nebo ke stažení zde.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)nesmí do školy vstoupit.

Organizační podmínky:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Žáci se shromáždí před školou (nevstupují do budovy) těsně před zahájením vyučování (8.00 hodin). Doporučujeme, aby se žáci před školou zbytečně nezdržovali a přišli opravdu těsně před zahájením vyučování. Mezi sebou žáci budou dodržovat bezpečné rozestupy 2 metry (nejméně 1,5 m) a budou mít nos a ústa chráněna rouškou. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky odvede do šatny, kde se žáci přezují a uloží svou obuv.
 • Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Školu bude navštěvovat pouze ten žák, který se přihlásí a dostaví k datu 25. 5. 2020. Nástup do školy po tomto datu není možný. Škola povede evidenci o docházce přihlášených žáků. Při nepřítomnosti delší než 3 dny žádá škola od zákonného zástupce informaci o důvodech nepřítomnosti.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Ve třídě bude dodržována zásada jeden žák v lavici.
 • Žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky .
 • Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky na dopoledne, 1 roušku na odpoledne a sáčky na uložení roušek.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku, týká se to i doby určené pro konzumaci jídla a pití.
 • Školní stravování bude probíhat ve třídách formou studených obědových balíčků připravených školní kuchyní nebo vlastních.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce, a to ve své třídě.
 • Důrazně doporučujeme, aby bylo každé dítě vybaveno krabičkou (nebo alespoň balíčkem) jednorázových papírových kapesníků, které bude mít trvale připravené na lavici pro případ akutní potřeby.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. O všem je prokazatelně informován zákonný zástupce žáka.
 • Žáci budou odcházet ze třídy samostatně, v předem dohodnutém čase. Po výuce, po obědě nebo během odpoledne – čas odchodu bude vždy písemně potvrzen zákonným zástupcem.
 • Jakýkoliv pohyb žáků na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak,  aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami žáků, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Další organizační záležitosti týkající se pobytu žáků ve školních skupinách budou rozeslány jednotlivým zájemcům o tuto formu vzdělávání až po zjištění počtu přihlášených žáků. Nástup do školy je dobrovolný. Do konce školního roku je hlavní distanční vzdělávání, které bude fungovat jako doposud.