Instrukce k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014, a to i v případě, že bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky. K zápisu přihlásí zákonný zástupce i dítě, kterému byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Dle opatření MŠMT bude zápis do 1. třídy probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Doručení podepsané žádosti včetně povinných příloh je možné:

a) datovou schránkou (datová schránka školy: ngcbuyf),
b) elektronicky se zaručeným el. podpisem (hradilovaz@zskelc.cz nebo zskelc@zskelc.cz) ,
c) poštou (podací razítko nejpozději 15. 4. 2020),
d) osobně vhozením do zabezpečené schránky umístěné v prostoru vestibulu školy ve stanovené době zápisu, a to ve středu 15. 4. 2020 od 13 do 17 hodin. Na obálku uveďte heslo Zápis.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Preferujeme a doporučujeme vzhledem ke snížení epidemiologického rizika podání žádosti poštou na adresu:

Základní škola Kelč, okres Vsetín, Kelč 229, 756 43 Kelč

Na obálku uveďte heslo Zápis.

Seznam dokumentů potřebných k předání:

  1. vyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky
  2. vyplněný formulář Zápisový list dítěte
  3. Doporučení o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 (platí pro děti, jejichž zákonný zástupce žádá odklad) vydané KPPP (nebo SPC) a vyjádření odborného lékaře (pokud tyto dokumenty zákonný zástupce v době zápisu nemá, např. z důvodu uzavření pedagogicko-psychologické poradny, podá žádost o odklad a v ní uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření a do kdy bude do školy dodáno. V případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání. Usnesení o přerušení se bude řídit ustanovením §64 odst. 2 správního řádu. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele.)
  4. Zákonný zástupce k žádosti přiloží prostou kopii rodného listu a svým podpisem na ní odsouhlasí použití osobních údajů. Kopie rodného listu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Z důvodu nouzového stavu lze např. prostou kopii rodného listu zajistit jako fotografii přiloženou k emailu zaslanou zvlášť (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).
  5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
    své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud nebude žádost obsahovat některou z povinných příloh, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Registrační číslo bude všem zákonným zástupcům sděleno na uvedený kontakt (datová schránka, e-mailová adresa) nejpozději do 22. 4. 2020.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 6. 5. 2020 na webu školy a na vstupních dveřích školy Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky bude zasláno doporučeně poštou.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, aby měli možnost seznámit se se školou. O termínu konání Vás budeme včas informovat.

Děkujeme Vám za pochopení a za spolupráci.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy