Pro budoucí prvňáčky

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Podání žádosti
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ngcbuyf),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání dne 15.4.2020 od 13.00 do 17.00 hodin v hlavní budově školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Škola vyžaduje doložení rodných listů, zde platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy je ředitelka školy povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře do hlavní budovy školy) a na webu školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitelku školy písemně požádá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně nebo bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Žádost o odklad povinné školní docházky
Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, vyplníte formulář Žádost o odklad povinné školní docházky .

Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského
poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra – obě instituce musí být zapsány v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad můžete podat v termínu do 30. 4. 2020 ředitelce školy.

Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné vám zodpoví ředitelka školy.

Schůzka třídního učitele/třídní učitelky s rodiči budoucích žáků 1. třídy se bude konat na začátku školního roku 2020/2021. Na schůzce vám budou poskytnuty informace o organizaci vyučování, chodu školy, zajištění pomůcek apod.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy


Co dalšího byste si mohli přečíst: