Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne ve středu 10.4.2019 od 13.00 do 17.00 hodin v přístavbě školy (vchod k tělocvičně od kulturního domu).

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY

Vážení rodiče, zde najdete informace týkající se zápisu Vašeho dítěte do 1. třídy.

  1. Zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, to je – začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup.
  2. Abychom předešli vašemu dlouhému čekání na zápis, můžete si zvolit čas, který vám bude nejlépe vyhovovat. Formulář pro zapsání bude umístěn v Mateřské škole Kelč.
  3. Formulář Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy vyplníte buď u zápisu dne 10. dubna 2019, nebo si ho můžete předem vyzvednout v MŠ Kelč, popř. v kanceláři ZŠ Kelč.
  4. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy předáte ke kontrole s rodným listem dítěte a OP rodičů v den zápisu ve škole.
  5. Oznámení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do 1. třídy je ředitelka školy povinna do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejnit pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole (informační nástěnka u vchodu do šaten v hlavní budově školy) a na webu školy.
  6. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.
  7. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka školy jen v případě, že o něj zákonný zástupce ředitelku školy písemně požádá.
  8. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně nebo bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.
  9. Pokud budete žádat o odklad nástupu dítěte do 1. třídy, vyplníte formulář Žádost o odklad povinné školní docházky v den zápisu ve škole.
  10. Ke kladnému vyřízení odkladu je třeba vždy dvou doporučení, a to příslušného školského
   poradenského zařízení (to je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra – obě instituce musí být zapsány v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  11. Žádost o odklad můžete podat v termínu do 30. 4. 2019 ředitelce školy.
  12. Další dotazy spojené s odkladem, případně jiné vám zodpoví ředitelka školy.
  13. Schůzka třídního učitele/třídní učitelky s rodiči budoucích žáků 1. třídy se bude konat na začátku školního roku 2019/2020. Na schůzce vám budou poskytnuty informace o organizaci vyučování, chodu školy, zajištění pomůcek apod.

 Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy


Co dalšího byste si mohli přečíst: