Řád ŠD a ŠK

Vnitřní řád školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK)

Školní družina – počet oddělení- 3, možný počet zapsaných dětí až 90

 • 1. Oddělení – vychovatelka Patricie Volková
 • 2. Oddělení – vychovatelka Dobromila Kutálková
 • 3. Oddělení – vychovatelka Věra Sikorová

Školní klub – možný počet zapsaných dětí až 150

Vychovatelka: Patricie Volková 

 • Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina. Ranní  družina trvá od 6:15 hodin do 7:50 hodin a její provoz zajišťuje jedna vychovatelka. Odpolední družina začíná v 11:35 a končí v 16:00 hodin. Její provoz zabezpečují podle počtu dětí až tři vychovatelky. Provozní doba školního klubu je od 12:15 do 16:15.
 • Školní družina a školní klub využívají pro svou činnost prostory, které jsou umístěny v tzv. přístavbě školy v 1. a 2. poschodí a návštěvník se do ní dostane vchodem přes hlavní budovu. Svým umístěním, vybavením a uspořádáním odpovídají místnosti určené pro školní družinu plně potřebám dětí mladšího školního věku.
 • Školní klub a školní družina kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá z prostor školy dále tělocvičnu, kuchyňku, učebnu informatiky, v areálu školy pak školní dvůr, zahradu a multifunkční hřiště.
  V bezprostředním okolí školy navštěvujeme dětské hřiště s prolézačkami a lezeckou stěnou, fotbalové a víceúčelové hřiště a areál městského parku. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle rozvrhu družiny a zájmových kroužků školního klubu. I zde se činnosti řídí konkrétními pravidly a pokyny.

Platby za školní družinu a školním klub se řídí směrnicí ŘŠ ze dne 1.11 2018.

 • Úplata za školní družinu je splatná měsíčně, vždy do 20. dne v měsíci, ve kterém dítě navštěvuje školní družinu.
 • Měsíční úplata za pobyt jedno dítěte ve školní družině činí 120,- Kč.
 • Platbu lze provést bezhotovostně převodem na účet školy, nebo v hotovosti u vychovatelky ŠD. Číslo účtu školy je: 17700883 49/0800, variabilní symbol je přidělen každému žákovi vychovatelkou vždy na začátku každého školního roku (VS z minulého roku se nepřevádí).
 • Úplata za školní klub je splatná vždy do konce října aktuálního školního roku.
 • Úplata za školní klub činí 100,- Kč na dítě za školní rok.
 • Platba za jednotlivé kroužky ŠK je stanovena a vybírána za každý kroužek zvlášť samotnými vyučujícími nebo vedoucími.
 • Částka je splatná pololetně – za první pololetí do 31. října, za druhé poletí do 28. února.
 • Děti navštěvující školní družinu neplatí poplatek za školní klub.