Školská rada při Základní škole Kelč:
   


Datum a čas

 Školská rada v období 2014-2017:


Na podzim 2014 vypršelo tříleté volební období školské rady. Konaly se tedy volby a z nich vzešla rada nová. Její složení pro další tři roky je následující:

Mgr. Květoslava Václavíková
vaclavikovak mail seznam.cz

PhDr. Pavla Čučková
cuckova.zskelc mail seznam.cz

Ing. Jaroslav Orel
jaroslav.orel mail seznam

Roman Večeřa
romosek mail seznam.cz

Renata Lukášová
renda.lukasova mail seznam.cz

Dušan Kopečný
drobekkopec mail seznam.cz

Na prvním setkání byla předsedkyní školské rady zvolena PhDr. Pavla Čučková.Změny v zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění zákona č. 82/2015 Sb., s účinností ke dni 1. 5. 2015 , týkající se školské rady:


§ 168

(1)
Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i)( bod zrušen) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.


Základní škola Kelč, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ tel., fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz IČO: 70238472