Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení

Ve Zlínském kraji proběhnou v tomto školním roce jednotné přijímací zkoušky formou testů CERMAT. Platí pro všechny uchazeče o studium maturitních oborů.

Následující text je stručným průvodcem nejdůležitějšími termíny a změnami v přijímacím řízení na střední školy. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.zkola.cz nebo na www.burzaskol.cz, což jsou informační portály Zlínského kraje týkající se volby střední školy a přijímání na SŠ.

Časový harmonogram a postup při přijímacím řízení:

 • Formuláře přihlášek na střední školy dostanou žáci v základní škole v únoru
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor v konkrétní škole lze podat pouze jednu přihlášku.
 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitel SŠ, pokud rozhodne o konání přijímací zkoušky, stanoví pro ni nejméně dva termíny. Uchazeč pak vybraný termín přijímací zkoušky uvede na přihlášku.
 • Přihlášky pro první kolo odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče přímo ředitele SŠ v termínech:  do 30.11. do oborů s talentovou zkouškou, do 1.3. do ostatních oborů vzdělávání. Do uvedených termínů musí být přihláška zaregistrována na příslušných středních školách.
 • Klasifikaci z posledních dvou ročníků základní školy ověří a potvrdí ředitel ZŠ, pokud je nutná povinná lékařská prohlídka, vydá ho ošetřující lékař (v přihlášce musí být vyplněn již studijní obor, pro který je lékařská prohlídka nutná).
 • Odevzdání vyplněných a potvrzených přihlášek ředitelům vybraných SŠ zajistí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče do 15.3.2020
 • Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
  Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
  1. termín: úterý 14. dubna 2020 2. termín: středa 15. dubna 2020
  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020 2. termín: pátek 17. dubna 2020
  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
  1. termín: středa 13. května 2020 2. termín: čtvrtek 14. května 2020Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.
  Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
 • Uchazeč může být úspěšný v přijímacím řízení na obou školách. Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na školu nebo školy musí uchazeč odevzdat tzv. ZÁPISOVÝ LÍSTEK řediteli střední školy, pro kterou se rozhodl. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání. Odvolání je nutno podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webu příslušné SŠ nebo veřejně přístupném místě (nástěnka SŠ).
 • Zápisový lístek žák obdrží na základní škole nejpozději do 15.3.2020.
 • Ředitel SŠ může vyhlásit druhé a případně další kola přijímacího řízení až do naplnění plánovaného stavu.

https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1koly-a-vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A9-%C5%A1koly.aspx

Prezentace KU – přijímací řízení pro rok 2020-2021